Về việc hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tháng 9 năm 2020.